Pronájem bytu

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky pro uzavírání nájemních smluv k bytům v níže vymezených bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených městským obvodům č. I/2020.

Všeobecné podmínky pro uzavírání nájemních smluv k bytům v bytových domech:

a)                 na ul. Husova 7, č.p. 1591, stojícího na pozemku parc. č. 845/3 k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s celkem 11 byty.

b)                 na ul. Veleslavínova 17, č.p. 1591, stojícího na pozemku parc. č. 845/3 k.ú.Moravská Ostrava, obec Ostrava, s celkem 12 byty.

c)                 na ul. Střelniční 8, č.p. 75, stojícího na pozemku parc. č. 120 k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s celkem 11 byty.

d)                 na ul. Janáčkova (bez čísla), č.p. (bez čísla) ve výstavbě, stojícího na pozemku parc. č. 1931/I a 1960/23 k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s celkem 26 byty.

I.

Úvodní ustanovení

 1. Rada města Ostravy schválila tyto Všeobecné podmínky pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených městským obvodům (dále jen „všeobecné podmínky") v bytových domech na ul. Husova 7/1591, na ul. Veleslavínova 17/1591, na ul. Střelniční 8/75 a na ul. Janáčkova (bez čísla popisného a orientačního — dům ve výstavbě), (dále jen „byty”).
 2. Těmito všeobecnými podmínkami jsou stanoveny podmínky, za kterých může zájemce o pronájem bytu, podat žádost k výběrovému řízení na pronájem bytu a za kterých může být s tímto zájemcem uzavřena nájemní smlouva k tomuto bytu.
 3. Těmito všeobecnými podmínkami není dotčeno právo Rady města rozhodnout o pronajmutí bytu způsobem, v těchto všeobecných podmínkách neuvedeným.
 4. Pro účely těchto všeobecných podmínek se rozumí:
 • bytem — byt, který je ve vlastnictví SMO, nesvěřený městskému obvodu
 • zájemcem — zájemce o uzavření nájemní smlouvy k uvedeným bytům
 • žádostí — žádost k výběrovému řízení na pronájem uvedených bytů
 • pronajímatelem — statutární město Ostrava, Magistrát (dále jen „SMO”)
 • správcem domu společnost vykonávající správcovskou činnost k bytům na základě příkazní smlouvy

 II.

Všeobecné podmínky

 1. Nabídka volných bytů k pronájmu v uvedených bytových domech je vedena na webových stránkách správce domu www.byty.ostrava.cz.
 2. Zájemce o pronájem uvedených bytů podává žádost na předepsaném formuláři „Žádost o pronájem obecního bytu" prostřednictvím uvedených webových stránek nebo na podatelnu správce domu, a to ve stanoveném termínu. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách www.byty.ostrava.cz, případně je možno ho obdržet v sídle správce domu.
 3. O výši nájemného, které bude stanoveno jako minimální výše nájemného za m2 podlahové plochy bytu za měsíc („minimální nabídková cena”), rozhoduje Rada města Ostravy, a tato bude zveřejněna na webových stránkách www.byty.ostrava.cz.
 4. Nájemní smlouva bude uzavírána se zájemcem, o jehož nabídce bude rozhodnuto jako o nejvýhodnější a u kterého současně byly splněny všechny níže uvedené podmínky. Smlouva bude uzavírána u správce domu.
 5. Zájemce musí být zletilý a mít trvalý pobyt na území České republiky.
 6. V případě, že má zájemce uzavřenou nájemní smlouvu k bytu ve vlastnictví jiného vlastníka v katastru statutárního města Ostravy, než je SMO, nesvěřená správa městským obvodům, musí se ve své žádosti zavázat, že pokud bude o jeho nabídce rozhodnuto jako o nejvýhodnější, podá nejpozději do patnácti dnů od prokazatelného doručení oznámení správce domu o výběru nejvýhodnější nabídky výpověď z nájmu bytu, ke kterému má uzavřenou nájemní smlouvu nebo stávající nájem ukončí dohodou a tuto skutečnost před podpisem nájemní smlouvy doloží správci domu.
 7. Pokud je zájemce, o jehož nabídce bude rozhodnuto jako o nejvýhodnější, zároveň vlastníkem nemovitosti určené k bydlení nacházející se v katastru statutárního města Ostravy, je povinen nejpozději do osmi měsíců od podpisu nájemní smlouvy se SMO písemně doložit správci domu výpis z katastru nemovitostí, ze kterého bude patrno, že není vlastníkem nemovitosti určené k bydlení, jejímž vlastníkem byl v době, kdy bylo o jeho nabídce rozhodnuto jako o nejvýhodnější. Pokud zájemce takto ve stanovené lhůtě neučiní, nemusí být právo k nájmu bytu prolongováno.
 8. Zájemce před uzavřením nájemní smlouvy složí peněžitou jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Finanční prostředky jistoty budou pronajímatelem vedeny na samostatném bankovním účtu. Jistota bude použita k úhradě dluhu na nájemném nebo plnění spojených s užíváním bytu a úhradě jiných závazků souvisejících s nájmem. Na základě výzvy pronajímatele musí být do 30 dnů od doručení sdělení nájemci o použití jistoty tato nájemcem doplněna do původní výše. Pokud nebude ve stanovené lhůtě jistota doplněna, je toto důvodem k výpovědi z nájmu bytu. Při skončení nájmu, pronajímatel vrátí jistotu nájemci do 30 dnů ode dne skončení nájmu na účet uvedený pro tento účel v nájemní smlouvě a započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu a plnění spojených s užíváním bytu dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí ve výši zákonné sazby.
 9. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou maximálně jednoho roku, přitom doba nájmu bude automaticky prolongována o dobu původně sjednanou, a to za předpokladu, že budou řádně plněny veškeré povinnosti nájemce vyplývající z nájemní smlouvy a zákonných ustanovení, zejména bude-li včas a v plné výši hrazeno nájemné, úhrady za plnění spojená s užívání bytu, včetně jejich vyúčtování, a neukáže-li se kterékoliv z prohlášení zájemce jako nepravdivé.
 10. Zájemce nemá v době podání žádosti a ani neměl nepřetržitě po dobu dvanácti měsíců před podáním žádosti vůči SMO, jeho městským obvodům, obchodním společnostem ve vlastnictví SMO a státním institucím, jakékoliv závazky po splatnosti. Přitom tuto skutečnost doloží zájemce v rámci žádosti o pronájem bytu potvrzením o bezdlužnosti vystaveným příslušným odborem MMO, z něhož vyplývá, že vůči zájemci a jeho manželce/manželovi či partnerce/partnerovi který bude společným nájemcem bytu, nejsou MMO evidovány nedoplatky. Bezdlužnost vůči městským obvodům, obchodním společnostem ve vlastnictví SMO a státním institucím doloží zájemce čestným prohlášením. Pro případ, že vůči zájemci nebo výše uvedeným osobám jsou MMO evidovány daňové nedoplatky, splňuje podmínku bezdlužnosti dle tohoto odstavce také zájemce, který v rámci žádosti o pronájem bytu doloží, že mu nebo výše uvedeným osobám bylo MMO povoleno rozložení daňového nedoplatku na splátky a tento je dlužníkem řádně plněn.
 11. Zájemce není osobou, které v době podání žádosti a po dobu tří let před podáním žádosti byl vypovězen nájem bytu na základě důvodů uvedených v 2288 odst. (l) písm. a) a b) a d) a 2291 odst. (l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 12. Zájemce není osobou, které v době podání žádosti a po dobu tří let před podáním žádosti skončil nájemní vztah k bytu uplynutím doby určité a nájemní smlouva nebyla prodloužena z důvodu porušení jeho povinností jako nájemce.
 13. Zájemce není osobou, která v době podání žádosti a po dobu tří let před podáním žádosti přenechala byt ve vlastnictví SMO nebo svěřený městskému obvodu do podnájmu bez souhlasu MMO nebo městského obvodu.
 14. Zájemce není v době podání žádosti v úpadku ve formě platební neschopnosti ve smyslu ustanovení 3 odst. I a odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), podle kterého je dlužník v úpadku, jestliže má více věřitelů (nejméně dva), peněžité závazky po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit, tj. zejména zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné vůči němu dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí.
 15. Zájemce je schopen platit pravidelně a včas v plné výši nájemné a plnění spojená s užíváním bytu.
 16. Zájemce je povinen včas, správně a se všemi požadovanými přílohami podat svou žádost dle uvedených všeobecných podmínek, přičemž nesprávně vyplněná nebo neúplná žádost, či žádost doručená po stanoveném termínu, nebude do výběrového řízení na pronájem bytu zařazena.
 17. Zájemci může být pronajat ve výběrovém řízení pouze jeden byt. Podá-li zájemce nabídky na více bytů, které budou vyhodnoceny jako nejvýhodnější, nájemní smlouva bude uzavřena na pronájem bytu podle pořadí uvedeného v žádosti.
 18. Správce domu je oprávněn vyřadit z výběrového řízení zájemce, jehož žádost nesplňuje stanovené podmínky a pořadí zájemců stanoví dle výše nabízených částek zájemců. V případě rovnosti výše nabízených částek se bude při stanovení pořadí zájemců přihlížet k sociální situaci uchazeče a osob žijících s uchazečem ve společné domácnosti.
 19. Rada města je oprávněna rozhodnout, že nepronajme byt žádnému ze zájemců, jež podali žádosti na pronájem předmětného bytu, nebo rozhodne o jiném pořadí zájemců.
 20. O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje rada města. V případě uzavření nájemní smlouvy nebude ze strany SMO umožněno přenechat byt do podnájmu, a to ani krátkodobého.
 21. Pokud se ukáže, že zájemce, o jehož nabídce bude rozhodnuto jako o nejvýhodnější, uvedl v žádosti nepravdivé nebo neúplné údaje, nebude právo k nájmu bytu prolongováno.

III.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky schválila Rada města dne 13. 10. 2020 usnesením č. 05011/RMI 822/73 a nabývají účinnosti dnem vydání.
Ostrava
FajnOva