Q&A

Časté dotazy

Obecně k městským bytům

Budou se byty i prodávat?

Obecně se již městské byty neprodávají. Ani v případě naší aktuální nabídky v bytových domech byty neprodáváme, pouze pronajímáme.

Chci pronajmout byt v určitém městském obvodu. Jak dále postupovat?

Jestliže máte zájem o bydlení mimo centrum, můžete prozkoumat nabídku bytů ve správě městských obvodů. Potřebné informace naleznete na webových stránkách jednotlivých obvodů (např. Moravská Ostrava a PřívozOstrava JihPoruba,  a další).

Bude se nabídka městských bytů v budoucnu rozšiřovat?

Záměrem města je v dalších létech realizovat další výstavbu nových bytových domů s nájemními byty. Aktuálním projektem, kterým se město zabývá, je realizace rezidenčního projektu Nové Lauby, jehož část odkoupí město pro nájemní bydlení. 33 nových bytových jednotek by také mělo vzniknout díky novému bytovému domu v lokalitě Kostelní – Biskupská.

Nabízí město také nájmy prostorů sloužících k podnikání?

Ano, město poskytuje nájem prostor sloužících k podnikání. V naší nabídce bytových domů se jedná celkem o tři obchodní prostory o rozloze 54 – 101 m2 včetně zázemí a WC. Jejich aktuální dostupnost naleznete ZDE.

Proces získání bytu do pronájmu

Jak mohu získat městský byt do pronájmu?

Výběr nájemce probíhá formou výběrového řízení. Přihlásit se do výběrového řízení můžete prostřednictvím formuláře „ Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů“, který naleznete ZDE. Na těchto webových stránkách rovněž bedlivě sledujte termíny výběrových řízení, které jsou závazné pro odevzdání žádosti. Nenalezli jste v nabídce žádný termín? Pak jsou momentálně byty plně obsazené.

Výběr finálního nájemníka probíhá tzv. obálkovou metodou.

Co je to obálková metoda?

Jedná se o proces výběru formou Nejlepší nabídka vyhrává. Název „obálková“ získala metoda způsobem podávání nabídek – v zapečetěných obálkách. Zájemce předkládá nabídku v podobě návrhu výše nájmu.

Jaké podmínky musím splnit, abych se mohl ucházet o byt? (např. vyloučení insolventních apod.)

Dle platných podmínek musí být splněno:

Zájemce je zletilý a musí mít trvalý pobyt na území České republiky.

Zájemce nemá v době podání žádosti a ani neměl nepřetržitě po dobu dvanácti měsíců před podáním žádosti vůči statutárnímu městu Ostrava, jeho městským obvodům, obchodním společnostem ve vlastnictví SMO a státním institucím, jakékoliv závazky po splatnosti.

Zájemce není osobou, které v době podání žádosti a po dobu tří let před podáním žádosti skončil nájemní vztah k bytu uplynutím doby určité a nájemní smlouva nebyla prodloužena z důvodu jeho porušení jeho povinností jako nájemce.

Zájemce není osobou, která v době podání žádosti a po dobu tří let před podáním žádosti přenechala byt ve vlastnictví SMO nebo svěřený městskému obvodu do podnájmu bez souhlasu MMO nebo městského obvodu.

Zájemce není v době podání žádosti v úpadku ve formě platební neschopnosti ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a odst.2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), podle kterého je dlužník v úpadku, jestliže má více věřitelů (nejméně dva), peněžité závazky po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit, tj. zejména zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné vůči němu dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Samozřejmou podmínkou zařazení do výběrového řízení je správně vyplněná žádost a její včasné podání dle stanovených lhůt, a to včetně kompletních příloh.

Další podmínky naleznete ZDE.

Jaká kritéria rozhodují, komu byt přidělíte?

V prvé řadě je nutné splnit podmínky stanovené městem. Při nesplnění pravidel může být Vaše žádost z výběrového řízení vyloučena. Správce následně určuje pořadí nabídek dle výše nabídnuté ceny.

Jaké dokumenty musím doložit při žádosti o získání bytu do pronájmu?

Kompletní přehled naleznete v podmínkách a formuláři. Mezi dokumenty, které musíte přiložit k samotné žádosti, je čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ostrava, jeho městským obvodům, obchodním společnostem ve vlastnictví SMO a státním institucím, a potvrzení příslušného odboru Magistrátu města Ostravy (potvrzení musí být vystaveno rovněž na osobu, která je společným nájemcem, např. manžel/manželka, partner/partnerka). Dokumenty naleznete ZDE.

Jak dlouho trvá celý proces od žádosti o pronájem konkrétního bytu po podpis smlouvy a nastěhování?

Celý proces trvá v rozsahu od 1 do 2 měsíců.

Co když nebudu vybrán? Mohu podat žádost pro jistotu na více bytů?

Můžete podat žádosti na více bytů v rámci jednoho formuláře, získat však můžete pouze jeden. Pokud bude Vaše nabídka posouzena jako nejvýhodnější, nájemní smlouva bude uzavřena na pronájem bytu podle pořadí, které uvádíte v žádosti.

Mohu si podat přihlášku, jestliže jsem už nájemcem jiného městského bytu?

Ano, toto je možné, musíte však před podpisem nájemní smlouvy na nový byt poskytnout doklad o výpovědi z původního bytu. Totéž se týká situace, kdy máte pronajat byt jiný než městský. Dle pravidel pronájmu městských bytů nesmíte být ani vlastníkem nemovitosti, která je součástí katastru statutárního města Ostravy a která je určena k bydlení. Do osmi měsíců od podpisu nájemní smlouvy se statutárním městem Ostrava musíte prokázat, že již nejste jejím vlastníkem (výpisem z katastru nemovitostí).

Obecná pravidla a podmínky pronájmu

Jak je byt vybaven?

Obvykle je byt vybavený kuchyňskou linkou včetně sporáku, nebo varné desky a trouby. Součástí je také koupelna a WC. Kompletní detaily o jednotlivých bytových jednotkách naleznete v katalogu bytů v detailech jednotlivých bytů.

Mohu v bytě chovat zvíře?

Zákon stanovuje, že pronájemce nesmí nájemníkům chov zvířete v bytě zakázat. Domácí mazlíčky tedy v bytě mít můžete, chov zvířat ale nesmí znepříjemňovat bydlení a život ostatním nájemníkům.

Mohu nechat v bytě bydlet další osobu bez souhlasu majitele?

Nájemník může užívat byt s více osobami, ale počet osob musí vždy neprodleně nahlásit pronajímateli. Uzavírání podnájemního vztahu je zakázáno!

Mohu byt podnajímat třetí osobě?

Podnájem je vyloučen.

Je možné mít v bytě nahlášené trvalé bydliště?

S platnou nájemní smlouvou si můžete dle zákona zažádat o trvalé bydliště i bez souhlasu majitele.

Je možné mít v bytě sídlo podnikání/organizace?

Tato možnost bude posuzována individuálně radou města.

Mohu v bytě kouřit?

Pokud nejsou v bytech umístěna čidla EPS (elektrická požární signalizace) nebo v domovním řádu z požárního hlediska toto vyloučeno, je kouření v bytech umožněno.

Uzavření smlouvy

Je důležité před podpisem smlouvy uhradit nějaké poplatky? (administrativní poplatek, kauce, první nájemné apod.)

Před uzavřením smlouvy musíte složit vratnou kauci ve výši trojnásobku jednoho nájmu. Tato jistina bude vedena na samostatném účtu a použita správcem v případě, že vznikne dluh na nájemném nebo jiné službě ve spojitosti s užíváním bytu.

Jaká je výše kauce?

Kauce (popř. jistina) je ve výši trojnásobku jednoho nájmu.

Je kauce vratná?

Ano, složená finanční jistota bývá vratná, pokud není použita na dluhy a odstranění škod na bytě. Pronajímatel vrátí jistotu nájemci nejpozději do 30 dnů od skončení nájmu.

Lze zaplatit kauci na splátky?

Tato možnost není připuštěna.

Na jak dlouho se uzavírá nájemní smlouva?

Nájemní smlouva se uzavírá maximálně na dobu jednoho roku. Doba nájmu bude prodloužena v případě, že plníte veškeré povinnosti nájemce (vyplývající ze smlouvy) řádně a včas. Zejména se jedná o řádné úhrady nájemného a dodržování dobrých mravů.

Kdy od podpisu smlouvy se mohu nastěhovat?

Po předání bytu a splnění všech náležitostí dle uzavřené nájemní smlouvy.

Jsem nájemcem

Jaké služby město svým nájemcům poskytuje?

Jedná se především o zajištění úklidu společných prostor domu, místo uložení a odvoz odpadu, odběr vody, plynu (pokud je do bytu zaveden), elektřiny, vytápění, odvod splašků, výpočet ročního vyúčtování záloh za služby související s nájmem bytu, údržbu a opravy bytu v souladu s právními předpisy, apod.

Bude docházet ke zvyšování nájemného?

Ano, zejména dle inflační doložky ve smlouvě. Ta umožňuje pronajímateli zvyšovat nájem ve spojitosti s rostoucí mírou inflace.

Jak uhradit nájemné?

Nájemné je možno hradit bankovním převodem.

Na koho se obrátit, když se v bytě něco stane?

Technické problémy v bytě řeší správce bytových domů. Obrátit se s jakýmkoliv dotazem můžete buď na email info@byty.ostrava.cz nebo na linku +420 722 954 001, která je k dispozici PO - PÁ, 8:00 - 16:00.

Jak podat výpověď z nájmu?

Výpověď v písemné podobě zašlete na pronajímatele. V případě výpovědi nezapomeňte, že výpovědní lhůta běží od prvního dne následujícího měsíce od data podání výpovědi. Po celou dobu přitom stále musíte řádně platit nájem. Ukončit jej dřív můžete i tzv. dohodou. Dohodu musí odsouhlasit pronajímatel. V případě dotazů kontaktujte správce budovy.

Jak probíhá vyúčtování záloh za služby a energie?

Vyúčtování záloh obvykle zpracovává správce domu do konce 4. měsíce následujícího roku s platbou do 8. měsíce následujícího roku. Na energie, které si nájemce zajišťuje sám, provádí vyúčtování externí dodavatel energií.

Brzy mi vyprší lhůta nájmu. Co mám dělat?

Pronajímatel předpokládá prodloužení smlouvy při plnění smluvních závazků. Případně se obraťe na správce pronájmu.

Mám povinnost hlásit změnu kontaktů či změny ve jméně?

Ano, změnu kontaktů nahlaste správci dle pokynů v nájemní smlouvě.

Jak hlásit změnu počtu osob v bytě?

Změnu počtu osob v bytě je nutné dle nájemní smlouvy nahlásit správci domu.

Ostrava
FajnOva